Fee

For InstaFund (InterBank Fund Transfer)

Slab Slab Fee (For Class A, B, C Institutions) Fee (For Class A, B, C Institutions)
Rs 10 – Rs 1,000  0.5 %
Rs 1,001 – Rs 5,000 Rs 5 
Rs 5,001 – Rs. 2,00,000 Rs 8
Rs. 200,001 & above  Rs. 10

For One Link & Aggregated Payment Gateway

M-Banking/E-Banking

Slab Slab Fee (For Class A, B, C Institutions)
Rs 10 – Transaction Limit  1.5% 

Ewallet

Slab Fee (For Class A, B, C Institutions)
Rs 10 – Transaction Limit 1.5%

इन्स्टा फन्ड ट्रान्सफर

तपशिल शुल्क (क, ख, ग वर्गका वित्तिय संस्था)
रू १० – रू १,००० ०.५%
रू १,००१ – रू ५,००० रू ५
रू ५,००१ – रू २,००,००० रू ८
रू २,००,००१ – माथि रू १०

वन लिंक र एकिकृत भुक्तानी प्रणाली

मोबाइल बैंकिङ/इ बैंकिङ

तपशिल शुल्क (क, ख, ग वर्गका वित्तिय संस्था)
रू १० – माथि  १.५%

इ–वालेट

तपशिल शुल्क (क, ख, ग वर्गका वित्तिय संस्था)
रू १० – माथि  १.५%